Verkort jaarverslag 2019

Het verkort jaarverslag

Elk jaar publiceert Pensioenfonds Ernst & Young zijn jaarverslag. In het verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar toegelicht. In 5 minuten lees je het verkort jaarverslag.

Van een gesloten pensioenfonds naar...

Vanaf 1 juli 2018 is Pensioenfonds Ernst & Young een gesloten pensioenfonds geworden. De medewerkers van EY en HVG Law bouwen sindsdien pensioen op via Cappital. Het pensioen dat voor 1 juli 2018 is opgebouwd bij het pensioenfonds wordt nog wel door Pensioenfonds Ernst & Young beheerd. In 2019 heeft het pensioenfonds verschillende toekomstscenario’s onderzocht, maar er is nog geen concrete uitkomst. We zetten deze oriëntatie in 2020 onverminderd voort. Zodra er meer bekend is, informeren we je natuurlijk.

De financiële situatie

Eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad 114,0%. De beleidsdekkingsgraad is vooral van belang voor het verhogen van de pensioenen (indexatie). Pensioenfonds Ernst & Young heeft de pensioenen namelijk verzekerd bij Aegon. Dat betekent dat Aegon garant staat voor de pensioenen. Het pensioen kan dus niet zomaar worden verlaagd en het pensioenfonds hoeft geen hoge buffers aan te houden.

De verhoging van je pensioen

In 2019 is je pensioen met 0,8% verhoogd en in 2020 met 0,71%. Pensioenfonds Ernst & Young probeert de waarde van je pensioen op peil te houden, maar dat kan alleen als het pensioenfonds financieel gezond is. De indexatie wordt betaald uit het vrije vermogen van het pensioenfonds. Het indexatiebeleid van Pensioenfonds Ernst & Young is gericht op toekomstbestendig indexeren. Dit betekent dat als de pensioenen worden geïndexeerd, deze indexatie naar verwachting ook in de verre toekomst kan worden toegekend. Zoals het er nu naar uitziet, is de verwachting dat de komende jaren je pensioen gedeeltelijk zal kunnen worden geïndexeerd.

Beleggingen

Pensioenfonds Ernst & Young heeft gedurende het boekjaar een beleggingsbeleid gehad dat niet veel afweek van de strategische beleggingsmix. De forse verliezen die in het laatste kwartaal van 2018 met name in aandelen waren geleden, werden in 2019 weer geheel goedgemaakt met een aandelenrendement van circa 20%. Het netto rendement over 2019 bedraagt € 32,9 miljoen positief (2018: € 8,8 miljoen negatief), zijnde een rendement van 15,6% (2018: 4,3% negatief). In 2019 belegden we in de volgende categorieën (bedragen worden weergegeven in miljoenen)

Pensioenbeheerkosten

Het is goed om te weten dat alle kosten van de pensioenuitvoering worden betaald door de werkgever. Voor een gesloten pensioenfonds is dit belangrijk: we hebben namelijk geen premie-inkomsten meer. Omdat de werkgever deze kosten betaalt, gaat dit niet ten koste van het vermogen van het pensioenfonds.

Hiernaast zie je wat het de afgelopen vijf jaar kostte om het pensioen te beheren. De gemiddelde pensioenbeheerkosten van Pensioenfonds Ernst & Young waren in de periode 2016-2018 lager dan het gemiddelde van vergelijkbare pensioenfondsen. Namelijk € 269,- versus € 335,-.

Welke deelnemers rekenen we mee?
Het bedrag per deelnemer is gebaseerd op het aantal personen dat in dienst was voor 1 juli 2018 en nog steeds in dienst is, alsmede het aantal pensioengerechtigden.

Vermogensbeheerkosten

Hiernaast zie je wat het de afgelopen vijf jaar kostte om het vermogen van Pensioenfonds Ernst & Young te beheren. Zoals je ziet zijn de vermogensbeheerkosten gedaald van 0,55% naar 0,36% van het gemiddeld belegd vermogen. Onze gemiddelde vermogensbeheerkosten waren in de periode 2016-2018 hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare pensioenfondsen. Namelijk 0,48% versus 0,33%.

Deelnemers, premies en uitkeringen 2019

Vanaf 1 juli 2018 is Pensioenfonds Ernst & Young een gesloten pensioenfonds en ontvangt het geen premie meer. De personen opgenomen onder ‘Actieve deelnemers’ zijn deelnemers die in dienst waren voor 1 juli 2018 en nog steeds in dienst zijn. De pensioengerechtigden ontvingen samen € 23,6 miljoen aan pensioen.

Wie is het pensioenfonds? 

Het pensioenfonds regelt jouw inkomen voor later. Het pensioenfonds bestaat uit verschillende organen: het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. Hiernaast zie je wie eind juni 2020 welke taak vervulde.

Meer informatie

Wil je het hele jaarverslag lezen? Hier kun je het jaarverslag downloaden.