Verkort jaarverslag 2022

Het verkort jaarverslag

Elk jaar publiceert Pensioenfonds Ernst & Young zijn jaarverslag. In het verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar toegelicht. In 5 minuten lees je het verkort jaarverslag.

Van een gesloten pensioenfonds naar …

Vanaf het moment dat Pensioenfonds Ernst & Young een gesloten fonds werd, op 1 juli 2018, heeft het bestuur de mogelijke toekomstscenario’s onderzocht. Er bleven uiteindelijk twee realistische scenario’s over; doorgaan op de huidige voet of overdracht aan Aegon. Uit ons onderzoek werd begin 2022 geconcludeerd dat overdracht aan Aegon, gevolgd door liquidatie van Pensioenfonds Ernst & Young, op de langere termijn het beste is voor alle belanghebbenden.

Begin februari 2022 is met Aegon een intentieverklaring getekend die - als aan alle ontbindende en opschortende voorwaarden is voldaan - kan leiden tot een definitieve overeenkomst. Indien het bestuur van Pensioenfonds Ernst & Young op enig moment definitief concludeert dat overdracht naar Aegon, gevolgd door een liquidatie van Pensioenfonds Ernst & Young, de beste oplossing is, zal ook het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Ernst & Young positief moeten adviseren.  Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank de gelegenheid bezwaar te maken als deze van mening zou zijn dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers en/ of pensioengerechtigden geschaad zouden kunnen worden.

De financiële situatie

De (actuele) dekkingsgraad is de verhouding tussen het totale vermogen en de totale technische voorzieningen van Pensioenfonds Ernst & Young (zonder toekomstige indexatie). De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.

Eind 2022 was de beleidsdekkingsgraad 116,5%. De beleidsdekkingsgraad is vooral van belang voor het verhogen van de pensioenen (indexatie). Pensioenfonds Ernst & Young heeft de pensioenen namelijk verzekerd bij Aegon. Dat betekent dat Aegon garant staat voor de pensioenen. Het pensioen kan dus niet zomaar worden verlaagd en het pensioenfonds hoeft geen hoge buffers aan te houden.

De verhoging van je pensioen

In 2022 is je pensioen met 1,39% verhoogd en in 2023 met 1,75%. Pensioenfonds Ernst & Young probeert de waarde van je pensioen zo goed mogelijk op peil te houden, maar dat kan alleen als het pensioenfonds financieel gezond is. De indexatie wordt betaald uit het vrije vermogen van het pensioenfonds. Het indexatiebeleid van Pensioenfonds Ernst & Young is gericht op toekomstbestendig indexeren. Dit betekent dat als de pensioenen worden geïndexeerd, deze indexatie naar verwachting ook in de verre toekomst kan worden toegekend. Zoals het er nu naar uitziet, is de verwachting dat de komende jaren je pensioen gedeeltelijk zal kunnen worden geïndexeerd.

Duurzaamheid

Met ingang van 10 maart 2021 geldt voor onder meer pensioenfondsen de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation, hieronder verder ‘SFDR’).

De SFDR verplicht een pensioenuitvoerder een verklaring op zijn website te plaatsen waaruit is op te maken of deze negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt, en -als dat het geval is- hoe het due diligence beleid daarop is afgestemd. Als pensioenuitvoerders de negatieve duurzaamheidsimpact meewegen, moeten zij in de verklaring op de website daarover verantwoording afleggen in de voorgeschreven terminologie en (minimale) inhoud van de SFDR en de nadere technische uitwerking daarvan.

Pensioenfonds Ernst & Young houdt geen rekening met negatieve duurzaamheidsimpact bij het doen van beleggingen.

Pensioenfonds Ernst & Young heeft haar pensioenregelingen aangemerkt als financiële producten die niet als duurzaam worden gepromoot. Het belangrijkste argument hiervoor betreft het feit dat het in de situatie van Pensioenfonds Ernst & Young gaat om volledig herverzekerde pensioenregelingen. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten.

Pensioenbeheerkosten

Het is goed om te weten dat alle kosten van de pensioenuitvoering worden betaald door de werkgever. Voor een gesloten pensioenfonds is dit belangrijk omdat we immers geen premie-inkomsten hebben. Aangezien de werkgever deze kosten betaalt, gaat dit niet ten koste van het vermogen van het pensioenfonds.

Hiernaast zie je wat het de afgelopen vijf jaar kostte om het pensioen te beheren. De gemiddelde pensioenbeheerkosten van Pensioenfonds Ernst & Young waren in de periode 2019-2021 lager dan het gemiddelde van vergelijkbare pensioenfondsen. Namelijk € 255,- versus € 325,-.

Welke deelnemers rekenen we mee?

Het bedrag per deelnemer is gebaseerd op het aantal personen dat in dienst was vóór 1 juli 2018 en nog steeds in dienst is, alsmede het aantal pensioengerechtigden.

De Pensioenfederatie heeft aanbevolen om de kosten van pensioenbeheer in euro’s per deelnemer te rapporteren. Het aantal deelnemers is de som van het aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden. Voor Pensioenfonds Ernst & Young geldt dan dat de kosten per deelnemer € 584,- zijn (2021: € 506,-).

Vermogensbeheerkosten

Hiernaast zie je wat het de afgelopen vijf jaar kostte om het vermogen van Pensioenfonds Ernst & Young te beheren. Zoals je ziet zijn de vermogensbeheerkosten gedaald van 0,41% naar 0,27% van het gemiddeld belegd vermogen. Onze gemiddelde vermogensbeheerkosten waren in de periode 2019-2021 iets hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare pensioenfondsen. Namelijk 0,31% versus 0,30%.

Deelnemers en uitkeringen 2022

Omdat Pensioenfonds Ernst & Young een gesloten pensioenfonds is, ontvangt het geen premie meer. De personen opgenomen onder ‘Actieve deelnemers’ zijn deelnemers die in dienst waren vóór 1 juli 2018 en nog steeds in dienst zijn. De pensioengerechtigden ontvingen samen € 27,3 miljoen aan pensioen.

Wet toekomst pensioenen

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Op 30 maart 2022 is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. De Eerste Kamer heeft d.d. 30 mei 2023 het wetsvoorstel aangenomen. De wet is in werking getreden op 1 juli 2023. Werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenfondsen krijgen nog enkele jaren om de wijzigingen door te voeren en de deelnemers hierover te informeren.

De werkgever heeft per 1 juli 2018 de nieuwe pensioenopbouw ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder (Aegon Cappital) en Pensioenfonds Ernst & Young voert de gesloten pensioenregeling nog uit. Vanwege het garantiecontract met Aegon verwacht het bestuur van Pensioenfonds Ernst & Young dat de Wet toekomst pensioenen niet of nauwelijks gevolgen heeft voor Pensioenfonds Ernst & Young zelf.

Wil je het hele jaarverslag te lezen? Hier kun je het jaarverslag downloaden