Het indexatiebesluit 2024 van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie

De indexatie per 1 januari 2024 en de relatie met de inflatie (1/2)
 

- Jouw pensioen is per 1 januari 2024 met 1,54% verhoogd.

- De prijsontwikkeling over het laatste jaar (stijging van het door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens (afgeleid), periode oktober tot oktober), komt negatief uit.

- Het CBS heeft echter in 2023 een wijziging aangebracht in de berekeningsmethodiek. Waar eerst als uitgangspunt werd gehanteerd dat de stijging van de energieprijzen direct voor iedereen gold, is dat in 2023 aangepast. Er wordt nu rekening gehouden met het gegeven dat niet alle Nederlanders iedere maand geconfronteerd worden met de nieuwe energieprijzen. Het CBS heeft besloten om de eerdere CPI-cijfers niet te corrigeren, hetgeen resulteert in een hoog cijfer voor 2022 en een negatief cijfer voor 2023.

- Als de huidige systematiek altijd had gegolden, was de inflatie vorig jaar (okt 2021 -
okt 2022) lager uitgekomen en de inflatie dit jaar op 3,51%. Het college van vereffenaars van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie heeft besloten om bij de vaststelling van de indexatie per 1 januari 2024 uit te gaan van het inflatiecijfer van 3,51%. De toekomstbestendige indexatie komt dan uit op 1,54%.

De indexatie per 1 januari 2024 en de relatie met de inflatie (2/2)
 

- De jaarlijkse indexatie vindt plaats o.b.v. ons indexatiebeleid. Toekomstbestendig en evenwichtig zijn belangrijke begrippen in ons beleid. Op de volgende pagina's leggen we dit verder uit.

- Ons indexatiebeleid heeft er toe geleid dat in de afgelopen 16 jaar ieder jaar indexatie is toegekend, ook in de jaren na de financiële crisis in 2008. Van 2008 tot en met 2024 is cumulatief 18,7% geïndexeerd (over de jaren 2007 tot en met 2023). Zie ook het plaatje hiernaast.

- De cumulatieve inflatie over 2007 – 2022 bedroeg 38,3% en de prijzen gingen over het afgelopen jaar met 3,5% omhoog, op basis van het door ons gehanteerde prijsindexcijfer (van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023).

- Doordat de indexatie lager is dan de inflatie neemt de koopkracht van je pensioen af.

Waarvan betaalt het pensioenfonds de indexatie
 

- Er wordt geen premie betaald voor indexatie.

- Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie is verzekerd en het pensioenfonds betaalt de indexatie volledig uit het vrije vermogen en de beleggingsrendementen daarover.

- De koopkracht van jouw pensioen zou gelijk blijven als je pensioen jaarlijks wordt geïndexeerd conform het volledige prijsindexcijfer en dat is niet het geval geweest.

- Het college van vereffenaars van het pensioenfonds heeft besloten of de pensioenen kunnen worden geïndexeerd.

- Het college van vereffenaars kent alleen een bepaalde indexatie toe, voor zover deze indexatie naar verwachting ook in de toekomst kan worden toegekend.

Toekomstbestendig en evenwichtig
 

- Toekomstbestendig wil zeggen dat de toegekende indexatie als percentage van de inflatie naar verwachting ook in de toekomst kan worden toegekend.

- In de berekening van deze toekomstbestendige indexatie veronderstellen wij dat de inflatie op termijn ongeveer 2% zal bedragen.

- Wanneer de inflatie erg hoog is in relatie tot de rentestand, dan zijn de kosten van indexatie dermate hoog dat een grote wissel wordt getrokken op de mogelijkheid om ook in toekomstige jaren te indexeren. Dat zou niet evenwichtig uitwerken tussen de verschillende generaties.

- Daarom heeft het college van vereffenaars van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie in overeenstemming met ons indexatiebeleid eerder twee maatregelen genomen:
      1. We geven maar een gedeelte van de inflatie.
      2. Voor de berekening van de indexatie maximeren we de inflatie op 4%.

- Daarmee is ons indexatiebeleid niet alleen toekomstbestendig, maar ook evenwichtig voor alle leeftijdsgroepen.