Privacy Statement

Algemeen

Om Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie diensten aan u beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bevat regels voor de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie verwerkt?

Afhankelijk van uw situatie verwerkt Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie de volgende persoonsgegevens indien u:

 • deelneemt aan een pensioenregeling bij Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie: voor- en achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, Burgerservicenummer, burgerlijke staat, nationaliteit, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, pensioennummer, verschillende financiële gegevens (zoals IBAN-nummer), huidige en voormalige werkgever(s), duur dienstverband, salarisgegevens, pensioenaanspraken, indicatie gemoedsbezwaard, gegevens over uw arbeidsongeschiktheid, persoonsgegevens over uw (eventuele) kinderen en huidige en voormalige partner(s);
 • contact met Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie opneemt: gegevens die u verstrekt in (elektronische) correspondentie en telefonisch contact en contactgegevens zoals voor- en achternaam, initialen, telefoonnummer en e-mailadres;
 • inlogt op het portaal van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie: voor- en achternaam, initialen, telefoonnummer, e-mailadres en voorkeurstaal;
 • de website van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie bezoekt: IP-adres, internetbrowser, apparaat type en gegevens over uw activiteiten op de website van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie. Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie maakt gebruik van cookies indien u de website van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie bezoekt. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Doel van de verwerking

Wij verwerken (uw) persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • het zorgdragen voor een juiste pensioenopbouw, pensioenaanspraken en pensioenrechten;
 • het up to date houden van de pensioenadministratie; en
 • het nakomen van overige wettelijke verplichtingen op grond van pensioenwetgeving.

Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden: wettelijke verplichtingen op grond van pensioenwetgeving en het gerechtvaardigde belang van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie en van u.

Herkomst

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij (i) via u, indien u uw profiel via onze communicatieportal aanmaakt dan wel aanvult of ons informatie toestuurt via enige andere wijze of onze website bezoekt, (ii) via uw werkgever, (iii) gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en (iv) eventuele overige derden partijen zoals verzekeraars.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamende gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie opgestelde voorwaarden in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval aan de volgende categorieën instanties verstrekt:

 • Pensioenverzekeraars
 • IT-leveranciers
 • Werkgevers
 • Adviseurs en accountants

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht bijvoorbeeld op grond van pensioenwetgeving.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij nemen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of het privacy statement, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan pensioenbureau@nl.ey.com.

Tevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming Gigi Kamphuis door een e-mail te sturen aan fgspey@hvglaw.nl

Daarnaast kunt u door daartoe een verzoek te sturen aan ons via de bovengenoemde contactgegevens, (in beginsel gratis) uw onderstaande rechten uitoefenen:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie van u verwerkt;
 • recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking).

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De meest recente versie van dit privacy statement staat gepubliceerd op onze website.