Klachten en geschillen

Wij zijn je graag zo goed mogelijk van dienst en doen ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Helaas kan het zijn dat toch zaken anders lopen dan gewenst. We willen graag dat je jouw klacht meldt, zodat we de klacht zo snel en goed mogelijk kunnen oplossen. Het pensioenfonds zal je klacht of geschil volgens de procedure behandelen.

Als je een klacht hebt verzoeken wij je die schriftelijk per brief of e-mail in te dienen. Als je daarbij hulp wenst, kun je telefonisch contact opnemen met het pensioenbureau

Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie
t.a.v. de vereffenaars 
Postbus 90636
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 088 - 407 9908
E-mail: pensioenbureau@nl.ey.com

Je mag natuurlijk ook gewoon een afspraak maken met het pensioenbureau om langs te komen in Den Haag. 

Verwachte afhandelingstermijn
Binnen 5 werkdagen krijg je een bevestiging dat we je klacht hebben ontvangen. Hebben we extra informatie nodig? Dan nemen we contact op.

Uiterlijk binnen 4 weken gaan we in op je klacht. Lukt het ons niet om op tijd een reactie te geven? Dan vertellen we je waarom het langer duurt en wanneer je wel een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Mogelijke vervolgstappen
Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie doet zijn beslissing vergezeld gaan van een uiteenzetting omtrent de mogelijkheid om het geschil / de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen dan wel de Geschillencommissie, alsmede de mogelijkheid van beroep op de kantonrechter.

De Ombudsman Pensioenen en de Geschillencommissie behandelen klachten en geschillen over de uitvoering van je pensioenreglement. Beiden ressorteren onder de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP), een onafhankelijke instelling.

De ombudsman dan wel de Geschillencommissie kan je zaak alleen in behandeling nemen als Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie het geschil/de klacht al heeft behandeld in de eigen interne klachtenprocedure.

Klik hier om de laatste versie te bekijken. 

Voor een beschrijving van de werkzaamheden en procedures van de Ombudsman Pensioenen c.q. de Geschillencommissie verwijzen wij naar de website van de GIP.

Geschilleninstantie Pensioenfondsen
Varrolaan 100
3584 BW UTRECHT
 085-0492030
https://geschilleninstantiepensioenfondsen.nl