Welkom bij Pensioenfonds <br> Ernst & Young

Vragen en uitleg inzake toekomst fonds

Pensioenfonds Ernst & Young is een gesloten pensioenfonds die geen actieve deelnemers heeft. De horizon van Pensioenfonds Ernst & Young is beperkt. Daardoor komt er een moment waarop het bestuur moet besluiten tot collectieve overdracht over te gaan. Wanneer dat moment komt, is van veel omstandigheden afhankelijk, bijvoorbeeld van de schaalgrootte en betrokkenheid van de stakeholders. Voor het bestuur is het daarom van belang dat zij alternatieven voor de toekomst van Pensioenfonds Ernst & Young onderzoekt en dit onderzoek regelmatig herhaalt. De relevante omstandigheden kunnen immers wijzigen.

Belangrijk hierbij is de evenwichtige belangenafweging tussen de diverse stakeholders met betrekking tot voortzetting van Pensioenfonds Ernst & Young ten opzichte van de alternatieven daarvoor. Dit onderzoek wordt in 2021 onverminderd voortgezet. Het bestuur ziet voldoende potentieel om een goede pensioenuitvoerder te zijn, maar heeft alternatieven serieus in onderzoek.

Het kabinet heeft vorig jaar zomer samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Pensioenfonds Ernst & Young is een zogenoemd ‘gesloten pensioenfonds’. Dit betekent dat pensioenfonds Ernst & Young geen actieve deelnemers heeft. Er worden geen nieuwe pensioenaanspraken meer opgebouwd en er komen geen pensioenpremies meer binnen. Omdat pensioenfonds Ernst & Young ook nog volledig herverzekerd is door middel van een garantiecontract bij Aegon, ligt het voor de hand dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden achterblijven in de bestaande regeling van het pensioenfonds. Voor gesloten pensioenfondsen blijven dan de huidige wettelijke eisen gelden. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond de uitwerking van het pensioenakkoord om na te gaan in hoeverre dit impact op het pensioenfonds zou kunnen hebben.

De pensioenaanspraken en -rechten, die opgebouwd zijn binnen pensioenfonds Ernst & Young zijn via een garantiecontract ingekocht bij Aegon. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen door Aegon gegarandeerd zijn en blijven. Gezien de vormgeving van de uitvoering door middel van het met de verzekeraar gesloten garantiecontract, zijn de risico’s ten aanzien van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden beperkt tot de toekomstige indexaties en het kredietrisico ten aanzien van Aegon.

Pensioenfonds Ernst & Young heeft een algemene reserve om risico’s op te vangen en eventuele indexaties uit te betalen. Na overleg met werkgever, ondernemingsraad en verantwoordingsorgaan heeft het pensioenfonds de jaarlijkse prijsinflatie als maatstaf voor indexatie gekozen. De indexatie is voorwaardelijk vormgegeven. Er bestaat geen automatisch recht op verhoging van de pensioenaanspraken en -rechten. Het toekennen van een indexatie is niet alleen afhankelijk van de financiële positie van pensioenfonds Ernst & Young, maar ook van de beslissing van het bestuur van het pensioenfonds om al dan niet de indexatie te verlenen. De hoogte van de mogelijk te verlenen indexatie wordt bepaald door de hoogte van de toekomstbestendige indexatie als percentage van de prijsontwikkeling, toe te passen op de feitelijk gerealiseerde prijsontwikkeling. De aldus bepaalde indexatie geeft aan welke indexatie het bestuur van het pensioenfonds mogelijk kan verlenen. De toekomstbestendige indexatie is die indexatie waarbij, naar verwachting, de algemene reserve nihil is als de laatste pensioenuitkering verricht is. De koopkracht van jouw pensioen blijft gelijk als je pensioen jaarlijks wordt geïndexeerd conform de volledige prijsontwikkeling. De verwachting van Pensioenfonds Ernst & Young is dat als jouw pensioen geïndexeerd wordt, dit lager zal zijn dan de volledige prijsontwikkeling. De koopkracht van je pensioen neemt dan dus ieder jaar af.