Welkom bij Pensioenfonds <br> Ernst & Young

Vragen en uitleg inzake toekomst fonds

Het kabinet heeft vorig jaar zomer samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie is een zogenoemd ‘gesloten pensioenfonds’. Dit betekent dat Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie geen actieve deelnemers heeft. Er worden geen nieuwe pensioenaanspraken meer opgebouwd en er komen geen pensioenpremies meer binnen. Omdat Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie ook nog volledig herverzekerd is door middel van een garantiecontract bij Aegon, ligt het voor de hand dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden achterblijven in de bestaande regeling van het pensioenfonds. Voor gesloten pensioenfondsen blijven dan de huidige wettelijke eisen gelden. De vereffenaars volgen de ontwikkelingen rond de uitwerking van het pensioenakkoord om na te gaan in hoeverre dit impact op het pensioenfonds zou kunnen hebben.

De pensioenaanspraken en -rechten, die opgebouwd zijn binnen Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie zijn via een garantiecontract ingekocht bij Aegon. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen door Aegon gegarandeerd zijn en blijven. Gezien de vormgeving van de uitvoering door middel van het met de verzekeraar gesloten garantiecontract, zijn de risico’s ten aanzien van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden beperkt tot de toekomstige indexaties en het kredietrisico ten aanzien van Aegon.

Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie heeft een algemene reserve om risico’s op te vangen en eventuele indexaties uit te betalen. Na overleg met werkgever, ondernemingsraad en verantwoordingsorgaan heeft het pensioenfonds de jaarlijkse prijsinflatie als maatstaf voor indexatie gekozen. De indexatie is voorwaardelijk vormgegeven. Er bestaat geen automatisch recht op verhoging van de pensioenaanspraken en -rechten. Het toekennen van een indexatie is niet alleen afhankelijk van de financiële positie van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie, maar ook van de beslissing van de vereffenaars van het pensioenfonds om al dan niet de indexatie te verlenen. De hoogte van de mogelijk te verlenen indexatie wordt bepaald door de hoogte van de toekomstbestendige indexatie als percentage van de prijsontwikkeling, toe te passen op de feitelijk gerealiseerde prijsontwikkeling. De aldus bepaalde indexatie geeft aan welke indexatie de vereffenaars van het pensioenfonds mogelijk kunnen verlenen. De toekomstbestendige indexatie is die indexatie waarbij, naar verwachting, de algemene reserve nihil is als de laatste pensioenuitkering verricht is. De koopkracht van jouw pensioen blijft gelijk als je pensioen jaarlijks wordt geïndexeerd conform de volledige prijsontwikkeling. De verwachting van Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie is dat als jouw pensioen geïndexeerd wordt, dit lager zal zijn dan de volledige prijsontwikkeling. De koopkracht van je pensioen neemt dan dus ieder jaar af.