Het indexatiebesluit 2023 van Pensioenfonds Ernst & Young

De indexatie per 1 januari 2023 en de relatie met de inflatie

 

- Jouw pensioen is per 1 januari 2023 met 1,75% verhoogd.

- Dit percentage is hoger dan in voorgaande jaren, maar fors lager dan de inflatie over het afgelopen jaar en we kunnen ons voorstellen dat dit tot vragen leidt. In deze presentatie geven wij een toelichting op de indexatie en leggen wij uit waarom de indexatie lager is dan de inflatie.

- De jaarlijkse indexatie vindt plaats o.b.v. ons indexatiebeleid. Toekomstbestendig en evenwichtig zijn belangrijke begrippen in ons beleid. Op de volgende pagina's leggen we dit verder uit.

- Ons indexatiebeleid heeft er toe geleid dat in de afgelopen 15 jaar ieder jaar indexatie is toegekend, ook in de jaren na de financiële crisis in 2008. Van 2008 tot en met 2023 is cumulatief 17% geïndexeerd (over de jaren 2007 tot en met 2022). Zie ook het plaatje hiernaast.

- De cumulatieve inflatie over 2007 – 2021 bedroeg 23,9% en de prijzen gingen over het afgelopen jaar met 16,9% omhoog, op basis van het door ons gehanteerde prijsindexcijfer (van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022).

- Doordat de indexatie lager is dan de inflatie neemt de koopkracht van je pensioen af.

Waarvan betaalt het pensioenfonds de indexatie

 

- Er wordt geen premie betaald voor indexatie.

- Pensioenfonds Ernst & Young is verzekerd en het pensioenfonds betaalt de indexatie volledig uit het vrije vermogen en de beleggingsrendementen daarover.

- De koopkracht van jouw pensioen zou gelijk blijven als je pensioen jaarlijks wordt geïndexeerd conform het volledige prijsindexcijfer en dat is niet het geval geweest.

- Het bestuur van het pensioenfonds besluit elk jaar of de pensioenen kunnen worden geïndexeerd.

- Het bestuur kent alleen een bepaalde indexatie toe, voor zover deze indexatie naar verwachting ook in de toekomst kan worden toegekend.

Toekomstbestendig en evenwichtig

 

- Toekomstbestendig wil zeggen dat de toegekende indexatie als percentage van de inflatie naar verwachting ook in de toekomst kan worden toegekend.

- In de berekening van deze toekomstbestendige indexatie veronderstellen wij dat de inflatie op termijn ongeveer 2% zal bedragen.

- Wanneer de inflatie erg hoog is in relatie tot de rentestand (zoals over 2022), dan zijn de kosten van indexatie dermate hoog dat een grote wissel wordt getrokken op de mogelijkheid om ook in toekomstige jaren te indexeren. Dat zou niet evenwichtig uitwerken tussen de verschillende generaties.

- Daarom heeft het bestuur van SPEY in overeenstemming met ons indexatiebeleid twee maatregelen genomen:

     1.We geven maar een gedeelte van de inflatie.

     2.Voor de berekening van de indexatie maximeren we de inflatie op 4%.

- Daarmee is ons indexatiebeleid niet alleen toekomstbestendig, maar ook evenwichtig voor alle leeftijdsgroepen.